Polityka dotycząca prywatności i plików cookie oraz przetwarzanie danych klienta

Obowiązek informacyjny na mocy z art. 13 i 14 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności określa w I sekcji ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez grupę SULZER. Sekcja II zawiera szczegółowe przepisy stosowane przy odpowiednich okolicznościach.

Informancje ogólne

Do kogo skierowana jest niniejsze zawiadomienie?

Niniejszym zawiadomieniem dla klientów, grupa Sulzer informuje, że zgodnie z postanowieniami Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych przez pracodawcę oraz poszczególne spółki oraz jednostki stowarzyszone grupy (dalej określane mianem „Sulzer”). Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje odnoszące się do konkretnego klienta lub pozwalające na ustalenie jego tożsamości. Za klientów Sulzer w rozumieniu niniejszego zawiadomienia rozumie się:

 • Biznesowych i potencjalnych klientów oraz dostawców i ich odpowiednich pracowników
 • Obecni i byli klienci oraz dostawcy i ich pracownicy
 • Dystrybutorzy, agenci i inni pośrednicy oraz ich odpowiedni pracownicy
 • Społeczność finansowa (na przykład inwestorzy udziałowi, brokerzy, analitycy)
 • Dziennikarze
 • Goście z obiektów i lokalizacji Sulzer;
 • i Gości oraz użytkownicy zarejestrowani na stronie Sulzer.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Każda strona internetowa (w tym portale internetowe i mini strony na specjalne wydarzenia lub oferty), każda obecność w mediach społecznościowych, portalach multimedialnych, chatbotach i każdej aplikacji Sulzer (każda strona internetowa) ma kontroler wewnątrz Sulzer w zakresie gromadzenia danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (GDPR) (lub porównywalne przepisy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych). O ile na Witrynie nie podano inaczej (zgodnie z nadrukiem, warunkami użytkowania itp.), Sulzer Management AG jest administratorem.

Odpowiednią spółką zależną lub podmiotem stowarzyszonym jest kontroler w przypadku, gdy Sulzer komunikuje się za pośrednictwem innych środków komunikacji (e-mail, list, telefon, osobiście itd.). Jeżeli firma lub podmiot stowarzyszony Sulzer ujawni dane osobowe innej spółce Sulzer lub spółce stowarzyszonej dla określonych celów spółki przejmującej lub spółki stowarzyszonej, taką spółką lub podmiotem stowarzyszonym jest kontroler zgodnie z art. 4 ust. 7 GDPR.

Wszelkie wnioski o udzielenie szczegółowych informacji, skargi oraz obawy odnośnie do niniejszej polityki prywatności i prywatności danych w Sulzer należy kierować do poniższej osoby:

Sulzer Global Data Privacy Officer
Sulzer Management Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur, Switzerland
Email: privacy [at] sulzer.com

Jakie dane osobowe gromadzi spółka Sulzer?

Sulzer gromadzi dane osobowe klientów na ogół bezpośrednio w trakcie korzystania z Witryny lub podczas wydarzeń Sulzer lub bezpośredniej komunikacji przez e-mail, telefon lub w jakikolwiek inny sposób. Jednak dane osobowe mogą również w niektórych przypadkach być zbierane pośrednio z innych źródeł, np. rejestry dłużne, rejestry handlowe i stowarzyszeniowe, prasa, internet; lub który został zgodnie z prawem przekazany w ramach Grupy Sulzer lub innych stron trzecich: np. agencja kredytowa, usługodawca lub pochodzi z łączenia zbiorów danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie w jakim jest to konieczne do przetwarzania, SULZER przetwarza dane osobowe z następujących kategorii:

Kontakty biznesowe i potencjalni klienci i dostawcy oraz ich pracownicy

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe firmy, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane korespondencyjne itp .;

ii) Dane związane z marketingiem produktów i usług: informacje takie jak opt-ins biuletynu i opt-out, otrzymane dokumenty, zaproszenia i uczestnictwo w wydarzeniach i specjalnych działaniach, osobiste preferencje i zainteresowania, itp .;

iii) Dane związane z komunikacją: takie jak preferowany środek komunikacji, korespondencja i komunikacja z Sulzer (w tym zapisy dotyczące komunikacji), informacje dotyczące ich funkcji, informacje dotyczące poprzedniego kontaktu z tymi osobami, dane dotyczące działań marketingowych (np. biuletynów), informacje dotyczące transakcji biznesowych, wniosków, ofert, warunków i umów, informacji związanych z zawodowymi lub innymi zainteresowaniami osób itp .;

Obecni i byli klienci i dostawcy oraz ich pracownicy

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe firmy, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane korespondencyjne itp .;

ii) Dane związane z marketingiem produktów i usług: informacje takie jak opt-ins biuletynu i opt-out, otrzymane dokumenty, zaproszenia i udział w wydarzeniach i specjalnych działaniach, osobiste preferencje i zainteresowania itp.

iii) Dane związane z komunikacją: takie jak preferowany środek komunikacji, korespondencja i komunikacja z Sulzer (w tym zapisy dotyczące komunikacji), informacje dotyczące ich funkcji, informacje dotyczące poprzedniego kontaktu z tymi osobami, dane dotyczące działań marketingowych (np. biuletynów), informacje dotyczące transakcji biznesowych, wniosków, ofert, warunków i umów, informacji związanych z zawodowymi lub innymi zainteresowaniami osób itp .;

iv) Dane dotyczące zamówień i zakupów: informacje o płatnościach, dane karty kredytowej i inne dane dotyczące płatności, adres rozliczeniowy i wysyłki, zamawiane i kupowane produkty i usługi, informacje związane z zapytaniami, skargami i nieporozumieniami dotyczącymi produktów i usług lub odpowiednich umów zawartych, takich jak roszczenia gwarancyjne, roszczenia i spory itp .;

Dystrybutorzy, agenci i inni pośrednicy oraz ich odpowiedni pracownicy

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe firmy, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane korespondencyjne itp .;

ii) Dane związane z marketingiem produktów i usług: informacje takie jak opt-ins biuletynu i opt-out, otrzymane dokumenty, zaproszenia i udział w wydarzeniach i specjalnych działaniach, osobiste preferencje i zainteresowania itp.

iii) Dane związane z komunikacją: takie jak preferowany środek komunikacji, korespondencja i komunikacja z Sulzerem (w tym zapisy dotyczące komunikacji) itp .;

iv) Dane dotyczące zamówień i zakupów: informacje o płatnościach, dane karty kredytowej i inne dane dotyczące płatności, adres rozliczeniowy i wysyłki, zamawiane i kupowane produkty i usługi, informacje związane z zapytaniami, skargami i nieporozumieniami dotyczącymi produktów i usług lub odpowiednich umów zawartych, takich jak roszczenia gwarancyjne, roszczenia i spory itp .;

Społeczność finansowa (na przykład inwestorzy udziałowi, brokerzy, analitycy)

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, pracodawca, dane dotyczące wspólnej własności, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane korespondencyjne itp .;

Dziennikarze

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane korespondencyjne itp .;

Goście odwiedzający obiekty i lokalizacje firmy Sulzer

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, numer telefonu, adres e-mail, pracodawca, cel wizyty itp .;

Goście i użytkownicy stron internetowych zarejestrowanych w firmie Sulzer

i) Dane osobowe i dane kontaktowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe firmy, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, pracodawca i funkcja pracy, dane korespondencyjne itp.

ii) Dane dotyczące korzystania z Witryny: adres IP i inne dane identyfikacyjne (np. nazwa użytkownika mediów społecznościowych, adres MAC smartfonów lub komputerów, pliki cookies), data i godzina odwiedzin strony, odwiedzanych stron i treści, strony odsyłające itp. ;

iii) Dane użytkowników Witryny, którzy nie rejestrują się w Sulzer, ale mogą stanowić dane osobowe, na przykład w mediach społecznościowych, postanowienia tej polityki dotyczące danych zebranych od klienta w związku z korzystaniem z Witryny stosuje się odpowiednio, chociaż identyfikacja gościa zwykle nie jest możliwa dla Sulzer.

W jaki sposób SULZER wykorzystuje dane osobowe (cele przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Zgodnie z obowiązującym prawem Sulzer przetwarza dane osobowe w następujących celach:

i) w związku z oferowanymi usługami, zawieranymi umowami i zakupami, realizacją kontraktów (tj. umowami zakupu i umowami na udział w programach i wydarzeniach klienta), utrzymaniem i rozwojem relacji z klientami, komunikacją, obsługą klienta i wsparciem, promocjami , reklama i marketing (w tym biuletyny i poczta z materiałami promocyjnymi);

ii) zarządzanie użytkownikami Witryny oraz inne czynności, w których klienci uczestniczą, działanie i ulepszanie Witryny (w tym zapewnienie funkcji, które wymagają identyfikatorów lub innych danych osobowych) i innych systemów IT, weryfikacja tożsamości;

iii) ochrona klientów, pracowników i innych osób oraz ochrona danych, tajemnic i aktywów firmy Sulzer oraz jej bezpieczeństwo, bezpieczeństwo systemów i siedzib Sulzer;

iv) zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi regulacjami Sulzer, egzekwowanie i wykorzystywanie praw i roszczeń, obrona przed roszczeniami prawnymi, spory sądowe, skargi, zwalczanie nadużyć, prowadzenie dochodzeń i postępowań sądowych oraz odpowiadanie na zapytania władz publicznych;

v) sprzedaż lub przejęcie działów biznesowych, spółek lub części spółek i innych transakcji korporacyjnych oraz transfer powiązanych danych klientów;

vi) W innych celach, o ile obowiązek prawny wymaga przetworzenia, a takie przetworzenie było ewidentne z okoliczności lub wskazane w momencie pobrania, oraz

vii) Dalsze cele zgodnie z oddzielnymi informacjami wynikającymi z okoliczności, zgodnie z sekcją II lub obowiązującym prawem o ochronie danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych Sulzer może również przetwarzać

viii) dane o odwiedzających Witrynę w celu utrzymania i rozwoju Witryny (w tym świadczenia funkcji wymagających danych identyfikacyjnych lub innych danych osobowych), analizy statystycznej dotyczącej korzystania z Witryny oraz zwalczania nadużyć. Dane mogą być również przetwarzane do celów dochodzeń lub postępowań sądowych oraz do odpowiedzi na zapytania organów publicznych; i

ix) dane dotyczące kontaktu biznesowego i potencjalnych klientów w celu zawierania i wykonywania umów i innych relacji biznesowych, promocji, reklamy i marketingu, komunikacji, zaproszenia na imprezy i udziału w promocjach, organizacji wspólnych działań. Dane mogą być również przetwarzane dla celów zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi regulacjami Sulzer, egzekwowaniem i wykorzystaniem praw i roszczeń, obroną przed roszczeniami prawnymi, sporami sądowymi, skargami, zwalczaniem nadużyć, angażowaniem się w dochodzenia prawne i postępowania oraz reagowanie na zapytania organów publicznych, sprzedaż lub nabywanie jednostek biznesowych, spółek lub części spółek oraz innych transakcji korporacyjnych i powiązanych transferów danych.

Wszystkie cele przetwarzania mają zastosowanie do całego Sulzera, tj. Nie tylko dla firmy, która początkowo zebrała dane osobowe. Dane osobowe klientów są zbierane dla wszystkich spółek Sulzera.

Sulzer przetwarza dane osobowe w celu osiągnięcia celu przetwarzania zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

i) wykonywanie umów z klientami;

ii) zgodność z obowiązującymi prawnymi Sulzer;

iii) ); zgoda klienta (tylko w takim zakresie, w jakim przetwarzanie jest oparte na konkretnym zapytaniu i może być w dowolnym momencie wycofana, a mianowicie odbiór biuletynów, dla których klient dokonał rejestracji);

iv) uzasadnione interesów Sulzera, w szczególności:

 • zakup i wysyłka produktów i usług, również w związku z osobami, które nie są bezpośrednimi partnerami umownymi (takimi jak np. osoby otrzymujące prezent);
 • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
 • sprawne i efektywne wsparcie klienta, utrzymywanie kontaktu i inne komunikowanie się z klientami poza przetwarzaniem umów;
 • zrozumienie zachowań, działań, obaw i potrzeb klientów, badania rynku;
 • skuteczne ulepszanie istniejących produktów i usług oraz opracowywanie nowych produktów i usług;
 • skuteczna ochrona klientów, pracowników i innych osób, a także ochrona danych, tajemnic i majątku firmy Sulzer lub powierzonych firmie Sulzer, bezpieczeństwo systemów i siedzib Sulzer;
 • utrzymanie i zabezpieczenie, wydajną i efektywną organizację operacji biznesowych, w tym bezpieczną, wydajną i efektywną eksploatację oraz udany dalszy rozwój STRONY INTERNETOWEJ i innych systemów informatycznych;
 • rozsądny ład korporacyjny i rozwój; · udana sprzedaż i nabycie jednostek biznesowych, spółek lub części spółek i innych transakcji korporacyjnych;
 • zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi zasadami Sulzer; oraz
 • obawy dotyczące zapobiegania oszustwom, przestępstwom oraz dochodzenie w związku z takimi przestępstwami i innymi niewłaściwymi zachowaniami, rozpatrywanie roszczeń i działań przeciwko Sulzer, współpraca w postępowaniach sądowych i z władzami publicznymi, wykonywanie i obrony przed postępowaniem sądowym.
Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych i gdzie SULZER przekazuje dane?

Sulzer może przesyłać dane osobowe do następujących odbiorców, którzy będą przetwarzać dane zgodnie z celem przetwarzania w imieniu Sulzer lub do własnych celów:

i) pracownicy Sulzer upoważnieni są do przetwarzania danych osobowych związanych z pracownikiem na podstawie potrzebnej wiedzy

ii) dostawców usług (w ramach Sulzer lub na zewnątrz), w tym przetwarzających dane;

iii) dealerzy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi;

iv) klienci Sulzera;

v) władze lokalne, krajowe i zagraniczne;

vi) media;

vii) społeczeństwo, w tym osoby odwiedzające strony internetowe i media społecznościowe Sulzer;

viii) organizacje branżowe, stowarzyszenia, organizacje i inne komitety;

ix) konkurenci;

x) nabywcy i potencjalni nabywcy pionów biznesowych, spółek i innych części Sulzer;

xi) inne strony w potencjalnym lub faktycznym postępowaniu sądowym

xii) inne spółki Sulzer

Sulzer może ujawniać dane osobowe zarówno firmy Sulzer, jak i stronom trzecim w każdym kraju na całym świecie, zazwyczaj w krajach, w których Sulzer jest reprezentowany przez firmy, filie lub inne biura i przedstawicieli, a także w krajach, w których dostawcy usług Sulzer przetwarzają swoje dane. Zgodnie z ogólną zasadą dane osobowe są przechowywane w UE i Szwajcarii. Jeżeli dane są ujawniane lub przechowywane w krajach, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, Sulzer zapewni odpowiednią ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych, a mianowicie na podstawie standardowych klauzul UE , wiążące reguły korporacyjne lub opiera transfer na wyjątkach zgody, zawarciu lub realizacji decyzji, ustaleniu, wykonaniu lub egzekwowaniu roszczeń prawnych, nadrzędnym interesom publicznym lub ujawnia dane w celu ochrony integralności tych osób . Klient może uzyskać kopię gwarancji umownych lub zostanie powiadomiony, gdzie można uzyskać takie kopie przez osobę kontaktową wymienioną powyżej. Sulzer zastrzega sobie prawo do redagowania takich kopii z przyczyn związanych z ochroną danych lub tajemnicą.

Jak długo SULZER przechowuje dane osobowe?

Zasadą jest, że Sulzer zachowuje dane osobowe, o ile kontrakt lub relacja z KLIENTEM trwa i przez dziesięć lat po rozwiązaniu stosunku umownego. Dłuższy statutowy obowiązek przechowywania może być stosowany indywidualnie dla każdego przypadku lub zgodnie z wymaganiami ze względu na dowód lub inną uzasadnioną przyczynę, lub usunięcie danych jest wymagane wcześniej (ponieważ dane nie są już wymagane lub Sulzer jest zobowiązany usunąć odpowiednie dane).

W przypadku danych operacyjnych zawierających dane osobowe (np. protokoły, dzienniki) obowiązują krótsze okresy przechowywania równe 12 miesięcy. Dokumentacja biznesowa, w tym korespondencja, będzie przechowywana tak długo, jak Sulzer będzie nimi zainteresowany (ze względu na dowody w przypadku roszczeń, dokumentację zgodności z niektórymi wymogami prawnymi lub innymi, zainteresowanie brakiem spersonalizowanej analizy) lub jest zobowiązany do zrobienia tego (w drodze umowy, prawa lub innych przepisów). Odstępujące zobowiązania prawne są zarezerwowane dla anonimowych lub pseudonimizowanych danych.

Czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Sulzer zasadniczo nie stosuje żadnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani tworzenia profili zgodnie z art. 22 RBP. Jeżeli Sulzer podejmie takie zautomatyzowane decyzje, osoby poszkodowane zostaną poinformowane o tym z odpowiednim wyprzedzeniem lub z wyprzedzeniem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Jakie prawa mają klienci w odniesieniu do swoich danych?

Każda zainteresowana osoba, w tym każdy klient, odwiedzający i kontakt biznesowy, może zażądać od Sulzer informacji, czy dane na ich temat są przetwarzane. Ponadto mają prawo żądać korekty, zniszczenia lub ograniczenia danych osobowych, które ich dotyczą, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie, osoba zainteresowana może w każdej chwili wycofać zgodę. Takie wycofanie nie ma mocy wstecznej. Sulzer zastrzega sobie prawo do oparcia przetwarzania danych osobowych na jednej lub kilku różnych podstawach prawnych. W krajach UE i EOG zainteresowana osoba może w niektórych przypadkach mieć prawo do uzyskania danych wygenerowanych podczas korzystania z usług online w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie, który pozwala na dalsze wykorzystanie i przesyłanie (przenoszenie danych) . Żądanie może zostać przekazane kontrolerowi zgodnie z rozdziałem 2. Sulzer zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw osoby poszkodowanej zgodnie z obowiązującym prawem i np. nie ujawniać wyczerpujących informacji lub nie usuwać danych.

Każda zainteresowana osoba, składająca skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych, może skierować sprawę do Sulzer Global Data Protection Officer lub zgłosić skargę do właściwego organu ochrony danych, który w przypadku kontrolera Sulzer w Szwajcarii stanowi federalną ochronę danych i Komisarza ds. Informacji w Szwajcarii (http://www.edoeb.admin.ch).

Dodatkowe informancje dotyczące Szczególnych form przetwarzania

Sulzer.com – strona internetowa

Postanowienia dotyczące strony internetowej Sulzer.com znaleźć w polityce prywatności i plików cookie oraz warunkach użytkowania strony internetowej Sulzer.

Newsletters

Sulzer może wysyłać biuletyny lub inne informacje handlowe związane z produktami i usługami do klientów i partnerów biznesowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sulzer zastrzega sobie prawo do tego bez uprzedniej zgody obecnych klientów i partnerów biznesowych. Odpowiedni klienci i partnerzy biznesowi mają prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec dalszego wysyłania biuletynów lub innych informacji handlowych za pośrednictwem ich konta w odpowiedniej witrynie internetowej lub za pośrednictwem linku wskazanego w każdym mailingu. Zakończenie jednego biuletynu nie może pociągać za sobą zakończenia innych biuletynów. Sulzer może instalować kodowanie w biuletynach i innych marketingowych wiadomościach e-mail, co pozwala określić, czy odbiorca otworzył e-mail lub pobrał zdjęcia zapisane w wiadomości e-mail. Odbiorca może zablokować tę aplikację w swojej skrzynce e-mailowej.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 r. Sulzer ma prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia lub ogłoszenia. Obowiązuje najnowsza wersja zgodna z Sulzer.com. Jeżeli polityka prywatności stanowi część umowy z klientami, Sulzer może poinformować ich o aktualizacji lub poprawkach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny właściwy sposób. Zmiany uważa się za przyjęte, chyba że sprzeciw zostanie zgłoszony w ciągu 30 dni od powiadomienia. W przypadku sprzeciwu Sulzer może wypowiedzieć umowę wyjątkowo i ze skutkiem natychmiastowym.