Tietosuoja- ja evästekäytäntö ja Asiakastietojen käsittely

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklojen 13 ja 14 mukaiset tietojen käsittelyyn liittyvät ilmoittamisvelvoitteet.

Tämän Tietosuojakäytännön osassa I kerrotaan yleisesti Sulzerin tavasta käsitellä henkilötietoja. Osassa II kerrotaan tietojen käsittelystä tietyissä käyttötilanteissa.

Yleiset tiedot

Kenelle nämä tiedot ovat osoitettu?

Nämä asiakastietojen käsittelyä koskevat tiedot täyttävät Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen ilmoitusvelvollisuuden koskien sitä, kuinka Sulzer Ltd. ja sen tytäryhtiöt (yhdessä Sulzer) käsittelevät henkilötietoja siltä osin kuin kyseisten tietojen käsittely ei sisälly Sulzerin muihin tietosuojakäytäntöihin, ole ilmeistä käyttöyhteyden perusteella tai ole määrätty muiden sovellettavien lakien mukaisesti. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tietoja, jotka ovat mahdollista yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Seuraavia henkilöitä pidetään Sulzerin asiakkaina näiden asiakastietojen käsittelyä  koskevien tietojen mukaisesti:

 • yritysyhteyshenkilöt, mahdolliset asiakkaat ja tavarantoimittajat ja näiden työntekijät;
 • nykyiset ja entiset asiakkaat ja tavarantoimittajat ja näiden työntekijät;
 • jakelijat, edustajat, muut välittäjät ja näiden työntekijät;
 • taloudellinen yhteisö (esimerkiksi osakkeenomistajat, sijoittajat, välittäjät ja analyytikot);
 • toimittajat;
 • Sulzerin laitosten ja toimipisteiden vierailijat; ja
 • Sulzerille rekisteröityjen verkkosivustojen vierailijat ja käyttäjät. 
Kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä?

Sulzerin kaikkien verkkosivustojen (mukaan lukien verkkoportaaleiden ja erikoistapahtumia tai -tarjouksia koskevien piensivustojen), sosiaalisen median toiminnan, multimediaportaalien, keskustelubottien ja sovelluksien (jokainen käsitetään Verkkosivustoksi) keräämien henkilötietojen käyttöä valvoo Sulzerin nimittämä rekisterinpitäjä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tai vastaavien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Ellei Verkkosivustolla (tekstissä, käyttöehdoissa jne.) muuta ilmoiteta, rekisterinpitäjä on Sulzer Management AG.

Jos Sulzer hoitaa viestintää muiden kanavien (sähköposti, kirje, puhelin, henkilökohtaisesti, jne.) kautta, rekisterinpitäjä on viestinnästä vastaava tytär- tai osakkuusyhtiö. Jos Sulzer-yhtiö tai -tytäryhtiö paljastaa henkilötietoja toiselle Sulzer-yhtiölle tai -tytäryhtiölle tiettyä käyttötarkoitusta varten, kyseinen tietoja vastaanottava yhtiö tai tytäryhtiö on rekisterinpitäjä GDPR:n artiklan 4 kohdan 7 mukaisesti.

Kaikki tätä Tietosuojakäytäntöä ja yleisesti Sulzerin (kaikki yhtiöt ja tytäryhtiöt) tietosuojaa koskevat kysymykset ja vaatimukset voidaan osoittaa seuraavalle yhteyshenkilölle:

Sulzer Global Data Privacy Officer
Sulzer Management Ltd.
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur, Switzerland
Sähköposti: privacy [at] sulzer.com

Mitä henkilötietoja Sulzer kerää?

Sulzer kerää asiakkaiden henkilötietoja yleisesti ottaen Verkkosivuston käytön, Sulzerin järjestämien tapahtumien tai suoran sähköpostitse, puhelimitse tai muuta kautta tapahtuvan viestinnän avulla. Henkilötietoja voidaan kuitenkin kerätä joissakin tapauksissa myös epäsuorasti muista lähteistä, kuten velkarekistereistä, kauppa- ja järjestörekistereistä, lehdistön kautta ja internetistä. Tietoja voidaan joissakin tapauksissa myös siirtää lain puitteissa Sulzer Groupin muilta yhtiöiltä tai kolmansilta osapuolilta, kuten luottoluokituslaitokselta, palveluntarjoajalta tai yhdistelemällä useammista tietojoukoista peräisin olevia tietoja.

Sulzer käsittelee seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti ja käsittelyn tarkoituksen edellyttämällä tavalla: 

Yritysyhteyshenkilöt, mahdolliset asiakkaat ja tavarantoimittajat ja näiden työntekijät

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yritysyhteyshenkilön tiedot, osoite, toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, viestintään liittyvät tiedot, jne.;

ii) Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvät tiedot: uutiskirjeiden tilaukset ja tilausten perumiset, vastaanotetut asiakirjat, kutsut ja osallistumiset tapahtumiin ja erikoistilaisuuksiin, henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, jne.; 

iii) Viestintään liittyvät tiedot: ensisijaiset viestintätavat, kirjeenvaihto ja muu viestintä Sulzerin kanssa (mukaan lukien viestintää koskeva dokumentointi), tietoja heidän toiminnasta, tietoja aiemmasta viestinnästä kyseisten henkilöiden kanssa, tietoja markkinointitoimenpiteistä (esim. uutiskirjeiden vastaanotto), tietoja liiketoimista, pyynnöistä, tarjouksista, urakkatarjouksista, ehdoista ja sopimuksista, henkilöiden ammatillisiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot, jne.

Nykyiset ja entiset asiakkaat ja tavarantoimittajat ja näiden työntekijät;

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yritysyhteyshenkilön tiedot, osoite, toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, viestintään liittyvät tiedot, jne.

ii) Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvät tiedot: uutiskirjeiden tilaukset ja tilausten perumiset, vastaanotetut asiakirjat, kutsut ja osallistumiset tapahtumiin ja erikoistilaisuuksiin, henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, jne.

iii) Viestintään liittyvät tiedot: ensisijaiset viestintätavat, kirjeenvaihto ja muu viestintä Sulzerin kanssa (mukaan lukien viestintää koskeva dokumentointi), tietoja heidän toiminnasta, tietoja aiemmasta viestinnästä kyseisten henkilöiden kanssa, tietoja markkinointitoimenpiteistä (esim. uutiskirjeiden vastaanotto), tietoja liiketoimista, pyynnöistä, tarjouksista, urakkatarjouksista, ehdoista ja sopimuksista, henkilöiden ammatillisiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot jne.;

iv) Tilauksiin ja ostoihin liittyvät tiedot: maksutiedot, luottokortti- ja muut maksuihin liittyvät tiedot, laskutus- ja toimitusosoite, tilatut ja ostetut palvelut ja tuotteet, tuotteisiin, palveluihin tai voimassa oleviin sopimuksiin (kuten takuuvaatimukset, kaupan purkaminen ja kiistat) liittyviä tiedusteluja, valituksia tai riitatilanteita koskevat tiedot jne.

Jakelijat, edustajat, muut välittäjät ja näiden työntekijät

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yritysyhteyshenkilön tiedot, osoite, toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, viestintään liittyvät tiedot, jne.

ii) Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvät tiedot: uutiskirjeiden tilaukset ja tilausten perumiset, vastaanotetut asiakirjat, kutsut ja osallistumiset tapahtumiin ja erikoistilaisuuksiin, henkilökohtaiset mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, jne.;

iii) Viestintään liittyvät tiedot: ensisijaiset viestintätavat, kirjeenvaihto ja muu viestintä Sulzerin kanssa (mukaan lukien viestintää koskeva dokumentointi), jne.

iv) Tilauksiin ja ostoihin liittyvät tiedot: maksutiedot, luottokortti- ja muut maksuihin liittyvät tiedot, laskutus- ja toimitusosoite, tilatut ja ostetut palvelut ja tuotteet, tuotteisiin, palveluihin tai voimassa oleviin sopimuksiin (kuten takuuvaatimukset, kaupan purkaminen ja kiistat) liittyviä tiedusteluja, valituksia tai riitatilanteita koskevat tiedot, jne.

Taloudellinen yhteisö (esimerkiksi osakkeenomistajat, sijoittajat, välittäjät ja analyytikot)

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yhteystiedot, työnantaja, osakeomistuksiin liittyvät tiedot, osoite, asuinpaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kirjeenvaihtoon liittyvät tiedot, jne.

Toimittajat

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yhteystiedot, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kirjeenvaihtoon liittyvät tiedot, jne.

Sulzerin laitosten ja toimipisteiden vierailijat

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yhteystiedot, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja, vierailun tarkoitus jne.

Sulzerille rekisteröityjen verkkosivustojen vierailijat ja käyttäjät

i) Henkilötiedot ja yhteystiedot: etu- ja sukunimi, yritysyhteyshenkilön tiedot, osoite, toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja ja työtehtävä, kirjeenvaihtoon liittyvät tiedot, jne.

ii) Verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot: IP-osoite ja muut tunnistetiedot (esim. sosiaalisen median käyttäjätunnus, älylaitteen tai tietokoneen MAC-osoite ja evästeet), Verkkosivustolle kohdistuvien vierailujen päivämäärä ja aika, vieraillut sivut ja sisältö, viittaavat verkkosivustot jne.

iii) Tässä käytännössä mainitut Verkkosivuston käyttöön liittyvät tietojen keräämisen ja käsittelyn tavat ovat voimassa myös sellaisille Verkkosivuston käyttäjille, jotka eivät ole rekisteröityneet Sulzerille. Näihin tietoihin voi sisältyä esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden välityksellä saapuvia henkilötietoja, mutta yleensä Sulzerin ei ole mahdollista yhdistää kyseisiä tietoja yksittäiseen vierailijaan. 

Miten Sulzer käyttää henkilötietoja (käsittelyn tarkoitus) ja mikä on tämän käytön oikeusperusta?

Sulzer käsittelee henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

i) Liittyen tarjottuihin palveluihin, tehtyihin sopimuksiin ja suoritettuihin ostoihin, sopimusten täytäntöönpanoon  (erityisesti ostosopimukset ja asiakasohjelmiin ja tapahtumiin liittyvät sopimukset), asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, viestintään, asiakaspalveluun ja tukeen, myynninedistämiseen, mainontaan ja markkinointiin (mukaan lukien uutiskirjeisiin ja myynninedistämismateriaalin postitukseen); 

ii) Verkkosivuston käyttäjien hallinta ja muut toiminnot, joihin asiakkaat osallistuvat; Verkkosivuston ylläpito ja toiminnan kehittäminen (mukaan lukien tunniste- tai muita henkilötietoja edellyttävien toimintojen tarjoaminen), muut IT-järjestelmät ja henkilöllisyyden todentaminen;

iii) Asiakkaiden, työntekijöiden, muiden henkilöiden ja Sulzerin (sekä sille luovutettujen) tietojen, salaisuuksien ja omaisuuden sekä Sulzerin järjestelmien ja toimipaikkojen suojaaminen; 

iv) Lakien ja säädösten sekä Sulzerin sisäisten sääntöjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, laillisten oikeuksien ja vaateiden täytäntöönpano ja hyödyntäminen, puolustautuminen oikeudellisilta vaateilta, käräjöinniltä, valituksilta ja väärinkäytöltä, oikeustutkintaan ja -käsittelyyn osallistuminen ja vastaaminen viranomaisten esittämiin tiedusteluihin; 

v) Yhtiön divisioonien, yritysten tai yritysten osien myynti tai hankinta, muu yrityksen liiketoiminta ja tätä koskevien asiakastietojen siirtäminen;

vi) Liittyen muihin käyttötarkoituksiin sikäli kuin laki velvoittaa tietojen käsittelyyn ja tällainen tietojen käsittely käy ilmi tilanteesta tai asiayhteydestä, tai se on osoitettu tietojen keräämisen aikaan; ja

vii) Muihin tarkoituksiin perustuen erillisiin tietoihin, jotka käyvät ilmi tilanteesta tai asiayhteydestä ilmeneviin, perustuen osaan II tai sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti Sulzer voi myös käsitellä:

viii) Tietoja Verkkosivuston vierailijoista Verkkosivuston ylläpitoa ja kehitystä (mukaan lukien tunniste- tai muita henkilötietoja edellyttävien toimintojen tarjoaminen), Verkkosivuston käytön tilastollista analyysiä ja väärinkäytön estämistä varten. Tietoja voidaan myös käsitellä oikeustutkintaa tai -käsittelyä varten ja luovuttaa vastauksena viranomaisten pyyntöihin; ja

ix) Yritysyhteystietojen ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja, joita käytetään sopimusten tekemiseen ja toteuttamiseen sekä muussa toiminnassa, joka liittyy liikesuhteisiin, myynninedistämiseen, mainontaan ja markkinointiin, viestintään, tapahtumakutsuihin ja kampanjoihin osallistumiseen sekä yhteisen toiminnan järjestämiseen. Tietoja voidaan myös käsitellä liittyen lakien ja säädösten sekä Sulzerin sisäisten sääntöjen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen, laillisten oikeuksien ja vaateiden täytäntöönpanoon ja hyödyntämiseen, puolustautumiseen oikeudellisilta vaateilta, oikeudenkäynneissä, valituksia ja väärinkäytöltä suojautumiselta varten, oikeudelliseen tutkintaan ja -käsittelyyn osallistumiseen, vastauksena viranomaisten esittämiin tiedusteluihin, liiketoimintayksiköiden, yritysten osien myyntiin tai hankintaan ja muuhun yrityksen liiketoimintaan ja -transaktiohin, ja niitä koskeviin asiakastietojen siirtämiseen.

Kaikki mainitut käsittelytavat ovat sovellettavissa koko Sulzeriin, ei pelkästään yritykseen, joka on alkujaan kerännyt henkilötiedot. Asiakkaiden henkilötiedot kerätään kaikkien Sulzer-yritysten käyttötarkoituksiin. 

Sulzer käsittelee henkilötietoja tarkoituksenaan henkilötietojen käyttötarkoitukset, jotka perustuvat seuraaviin oikeusperusteisiin:

i) asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten täytäntöönpano;

ii) Sulzerin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen; 

iii) asiakkaan suostumus (vain sikäli kuin käsittely perustuu tiettyyn kyselyyn, johon annettu suostumus on mahdollista perua koska tahansa; tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaan tilaamat uutiskirjeet);

iv) Sulzerin oikeutetut edut, erityisesti:

 
 • tuotteiden ja palveluiden ostaminen ja toimittaminen; myös tapauksissa, joissa henkilöt eivät ole suoria sopimuskumppaneita (esimerkiksi silloin, kun henkilölle annetaan lahjoitus); 
 • mainonta- ja markkinointitoiminta; 
 • tehokas ja toimiva asiakaspalvelu, yhteydenpito ja viestintä sekä muu sopimusten käsittelyn ulkopuolinen viestintä asiakkaisiin; 
 • asiakaskäyttäytymisen, toiminnan, ongelmien ja tarpeiden tulkinta sekä markkinatutkimus;  
 • tuotteiden ja palveluiden tehokas ja toimiva parantaminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; 
 • asiakkaiden, työntekijöiden, muiden henkilöiden ja Sulzerin (ja sille luovutettujen) tietojen, salaisuuksien ja omaisuuden sekä Sulzerin järjestelmien ja toimipisteiden tehokas ja toimiva suojaaminen; 
 • yritystoiminnan ylläpito sekä sen turvallinen ja tehokas järjestäminen, mukaan lukien Verkkosivuston sekä muiden IT-järjestelmien turvallisuuden tehokkuuden ja toimivuuden varmistaminen sekä tehokas toiminta sekä jatkokehitys; 
 • yrityksen hyvä hallinto- ja ohjausjärjestelmä ja sen kehittäminen; 
 • liiketoimintayksiköiden, yritysten tai yritysten osien onnistunut myynti ja hankinta ja muu yrityksen liiketoiminta ja -transaktiot; 
 • lakien ja säädösten sekä Sulzerin sisäisten sääntöjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen; sekä
 • petosten, rikkomusten ja rikosten ehkäisy sekä tällaisiin rikkomuksiin ja muuhun sopimattomaan menettelyyn liittyvä tutkinta, Sulzeria vastaan nostettujen kanteiden ja valitusten käsittely, yhteistyö oikeudenkäyntimenettelyissä sekä viranomaisten kanssa, syytteeseenpano sekä oikeustoimiin ryhtyminen sekä niiltä puolustautuminen. 
Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja minne Sulzer siirtää tiedot?

Sulzer voi siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajille, jotka käsittelevät tietoja Sulzerin puolesta tai omaa käyttöään varten käyttötarkoitusten asettamien vaatimusten mukaisesti: 

i) Sulzerin työntekijät, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja ja vain silloin, kun niitä tarvitaan;

ii) palveluntarjoajat (Sulzerin sisäiset tai ulkopuoliset), mukaan lukien henkilötietojen käsittelijät;

iii) jälleenmyyjät, tavarantoimittajat ja muut liikekumppanit;

iv) Sulzerin asiakkaat; 

v) paikalliset, kansalliset ja kansainväliset viranomaiset; 

vi) median edustajat; 

vii) yleisö, mukaan lukien Sulzerin verkkosivustojen ja sosiaalisen median sivujen vierailijat; 

viii) teollisuusorganisaatiot, järjestöt, liitot ja muut komiteat; 

ix) kilpailijat; 

x) Sulzerin divisioonien, yritysten ja muiden osien ostajat ja mahdolliset ostajat; 

xi) muut osapuolet liittyen mahdollisiin tai tosiasiallisiin oikeustoimiin;

xii) muut Sulzerin yritykset. 

Sulzer voi paljastaa henkilötietoja sekä sisäisesti että kolmansille osapuolille maailmanlaajuisesti, yleisesti ottaen maissa, joissa Sulzeria edustavat yritykset, tytäryhtiöt tai muut toimistot tai edustajat sijaitsevat, sekä maissa, joissa Sulzerin palveluntarjoajat käsittelevät tietoja. Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään EU:n ja Sveitsin rajojen sisäpuolella. Jos tietoja paljastetaan tai säilytetään maissa, joissa riittävä tietosuojan taso ei ole taattu, Sulzer varmistaa tietojen suojaamisen sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti sekä solmimalla muita tietojen suojaamisen takaavia sopimuksia EU:n tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa siirto perustuu suostumuksen tai sopimuksen tekemisen tai täytäntöönpanon muodostamaan poikkeukseen, oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, yleiseen etuun tai henkilöiden etujen suojeluun. Asiakas voi pyytää yllä mainitulta yhteyshenkilöltä kopiota sopimuksellisista takuista tai neuvontaa kyseisten kopioiden hankkimiseen. Sulzer pidättää itsellään oikeuden editoida kyseisiä kopioita tietosuojan tai salassapidon takia.

Kuinka pitkään Sulzer säilyttää henkilötietoja?

Yleisesti ottaen Sulzer säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun sopimuksellinen tai muu suhde Asiakkaan kanssa jatkuu, ja kymmenen (10) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Pidempi säilytysvelvollisuus voi olla voimassa tapauskohtaisesti silloin, kun tietoja käytetään todisteena tai muusta hyväksyttävästä syystä. Tiedot voidaan myös poistaa aikaisemmin tapauksissa, joissa Sulzer ei enää tarvitse kyseisiä tietoja tai koska Sulzer velvoitetaan poistamaan ne.

Operatiivisiin tietoihin sisältyviin henkilötietoihin (esimerkiksi protokollat ja lokit) liittyy yleisesti ottaen lyhyempi, 12 kuukauden säilytysaika. Sulzer säilyttää liikeasiakirjoja, mukaan lukien niihin liittyvää viestintää, niin pitkään kuin se on sen oikeutetun edun mukaista (käyttötarkoitus liittyen todisteena vaateissa, laillisten ja muiden vaatimusten mukainen kirjanpito ja käyttö ei-henkilöitävään analyysiin) tai kun Sulzer on velvoitettu tekemään niin (sopimuksen, lain tai muiden vaatimusten mukaisesti). Laillisista velvoitteista poikkeaminen pidätetään anonymisoidun tai pseudonymisoidun tiedon osalta.

Käytetäänkö automaattiseen tiedonkäsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa?

Sulzer ei yleisesti ottaen käytä minkäänlaista automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia GDPR:n artiklan 22 nojalla. Jos Sulzer tekee päätöksen perustuen automaattiseen tiedonkäsittelyyn, päätökseen liittyville henkilöille ilmoitetaan asiasta etukäteen myöhemmin tai erikseen sovellettavien lakien mukaisesti.

Mitä omiin tietoihin liittyviä oikeuksia asiakkailla on?

Kaikilla asianomaisilla henkilöillä, mukaan lukien asiakkailla, vierailijoilla ja yritysyhteyshenkilöillä, on oikeus pyytää Sulzerilta tietoja siihen liittyen, käsitteleekö Sulzer heitä koskevia henkilötietoja. Lisäksi heillä on oikeus pyytää heihin liittyvien henkilötietojen korjaamista, tuhoamista tai käytön rajoitusta ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asianomaisella henkilöllä on oikeus perua suostumus koska tahansa. Suostumuksen perumisella ei ole taannehtivaa vaikutusta aikaisempaan käsittelyyn. Sulzer pidättää itsellään oikeuden käsitellä henkilötietoja yhden tai useamman oikeusperusteen nojalla. EU- ja ETA-maissa asianosaisella henkilöllä voi joissakin tapauksissa olla oikeus pyytää verkkopalveluiden käytön aikana hankittuja tietoja jäsennetyssä, yleisesti käytettävässä ja koneluettavassa muodossa, joka mahdollistaa tietojen jatkokäytön ja siirtämisen (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Rekisterinpitäjälle voi lähettää asiaan liittyvän pyynnön luvun 2 mukaisesti. Sulzer pidättää itsellään oikeuden rajoittaa asianosaisten henkilöiden oikeuksia (liittyen esimerkiksi kaikenkattavien tietojen paljastamiseen tai tietojen poistamiseen) sovellettavien lakien mukaisesti.

Kaikki asianosaiset henkilöt, jotka haluavat valittaa henkilötietojensa käsittelystä, voivat ottaa yhteyttä Sulzerin Global Data Protection Officeriin tai tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, joka on Sulzerin Sveitsissä sijaitsevan rekisterinpitäjän tapauksessa Sveitsin liittovaltion tietosuojakomissaari (http://www.edoeb.admin.ch).

Lisätiedot tietojen käsittelystä tietyissä käyttötilanteissa

Sulzer.com-verkkosivusto

Sulzer.com-verkkosivustoa koskevat määräykset on kerrottu Sulzer-verkkosivuston Tietosuoja- ja evästekäytännössä sekä Käyttöehdoissa.

Uutiskirjeet

Sulzer voi lähettää uutiskirjeitä tai muuta kaupallista tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyvää viestintää asiakkaille ja yrityskumppaneille. Sovellettavien lakien mukaisesti Sulzer pidättää itsellään oikeuden toimia näin ilman asiakkailta tai yrityskumppaneilta ennakkoon pyydettävää suostumusta. Asianomaisilla asiakkailla ja yrityskumppaneilla on oikeus vastustaa uutiskirjeiden ja muun kaupallisen viestinnän lähettämistä koska tahansa, mikä tapahtuu kyseisellä Verkkosivustolla sijaitsevan profiilin tai jokaiseen viestiin liitetyn linkin kautta. Yhden uutiskirjeen tilauksen lopettaminen ei välttämättä lopeta muiden uutiskirjeiden tilausta. Sulzer voi sisällyttää uutiskirjeisiin ja muihin markkinointitarkoituksissa lähetettyihin sähköposteihin koodin, jonka avulla se pystyy tarkistamaan, onko vastaanottaja avannut viestin tai ladannut siihen liitettyjä kuvia. Vastaanottaja voi estää toiminnon omalla sähköpostisovelluksellaan.

Tämä Tietosuojakäytäntö on voimassa 24. toukokuuta 2018 alkaen. Sulzer pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä käytäntöä koska tahansa. Tietosuojakäytännön viimeisin ja sovellettava versio on se, joka kulloinkin ilmoitetaan Sulzer.com-sivustolla. Jos tämä Tietosuojakäytäntö muodostaa osan asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta, Sulzer voi ilmoittaa asiakkaille käytäntöön tehtävistä päivityksistä tai muutoksista sähköpostitse tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla. Muutoksen tulkitaan hyväksytyiksi, ellei niitä vastusteta 30 päivän kuluessa ilmoituksen antamisesta. Jos asiakas vastustaa muutosta, Sulzerilla on oikeus päättää sopimus poikkeuksellisesti ja välittömästi.