Polityka dotycząca prywatności i plików cookie oraz przetwarzanie danych klienta

Polityka dotycząca prywatności

Prawdopodobnie użytkownicy trafiają tutaj, aby dowiedzieć się, jak zbieramy i wykorzystujemy ich dane. Ufamy, że wiedzą, jak i dlaczego przetwarzamy ich dane i co mogą zrobić, jeśli tego nie chcą

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest ważna dla firmy Sulzer. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych.

W niniejszej Polityce prywatności opisano, jakie dane osobowe użytkowników („użytkownicy”) są gromadzone w związku z użytkowaniem witryny firmy Sulzer i jej kanałów w mediach społecznościowych, jak również komunikatorów, aplikacji („strony internetowe firmy Sulzer”) oraz sposoby przetwarzania tych informacji („dane osobowe”) przez firmę Sulzer („Sulzer”) i wszystkie spółki i/lub podmioty stowarzyszone z Sulzer Group na całym świecie („Sulzer i podmioty stowarzyszone”).

Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkowników?

Sulzer Management Ltd. — firma ta jest administratorem danych i jest odpowiedzialna za dane osobowe użytkowników. Sulzer jest firmą działającą globalnie, z siedzibą w Szwajcarii pod adresem Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Szwajcaria.

Zgłaszając swoją akceptację na witrynie internetowej firmy Sulzer, użytkownik wyraża zgodę na politykę dotyczącą prywatności oraz na przetwarzanie danych osobowych i stosowanie plików cookie do celów tu określonych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem udostępnionej funkcji lub kontaktując się z globalnym specjalistą ds. prywatności danych w firmie Sulzer pod adresem privacy [at] sulzer.com.

Stosujemy techniczne i organizacyjne procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika i chronić dane sesji oraz dane osobowe przed niepowołanym lub nielegalnym przetwarzaniem i/lub przed niezamierzoną utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub dostępem. Firma Sulzer gwarantuje zgodność ze środkami bezpieczeństwa poprzez odpowiednie specyfikacje jakości i szkolenia pracowników oraz techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak protokół HTTPS czy ochrona bazy danych i hasła.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawę prawną (taką jak zgoda, umowa, przepisy prawne) lub w oparciu o uzasadniony interes i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności w następujących celach:

  • zapewnienie dostępu i przetwarzanie zapytań na stronach internetowych firmy Sulzer;
  • rejestracja i dostęp do zamkniętych grup użytkowników;
  • otrzymywanie niepublicznych, kompletnych informacji;
  • subskrypcja biuletynów lub w sposób podany albo widoczny, gdy takie informacje są zbierane;
  • marketing, reklama i sprzedaż;
  • udział w badaniach i przekazywanie informacji zwrotnych;
  • ulepszanie stron internetowych, produktów i usług firmy Sulzer, badania i rozwój, operacje techniczne i utrzymanie bezpieczeństwa, przetwarzanie danych uwierzytelniających użytkownika w celu umożliwienia mu dostępu do treści, do których jest upoważniony oraz jednokrotne logowanie do innych podłączonych systemów, a także do celów statystycznych i badań rynkowych;
  • stosowanie się do obowiązujących praw i przepisów;
  • oraz do innych celów przewidzianych lub dozwolonych przez prawo.

Zgodnie z odpowiednim prawem dane osobowe mogą być również udostępniane i używane do powyższych celów przez inne firmy grupy Sulzer, strony trzecie pozyskujące bezpośrednio lub pośrednio zamówienia lub ich części od firmy Sulzer lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów w zakresie marketingu, sprzedaży, badań i rozwoju, usługodawców, władze publiczne w Szwajcarii i/lub za granicą lub w inny sposób niezbędny do przestrzegania przepisów lub postanowienia sądowego.

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników? / Przesyłanie danych osobowych

Firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone przechowują dane osobowe i obsługują strony internetowe firmy Sulzer w swoich obiektach lub obiektach podmiotów hostujących znajdujących się w Szwajcarii i Unii Europejskiej. Firma Sulzer i jej podmioty stowarzyszone mogą przetwarzać dane osobowe i mieć do nich dostęp z każdego innego kraju, a firma Sulzer może zlecić przetwarzanie takich informacji stronom trzecim, w tym zagranicznym podmiotom stowarzyszonym. Jeśli dane są przetwarzane w krajach, które nie gwarantują odpowiedniej ochrony, firma Sulzer zapewni odpowiednią ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji umownych, mianowicie na podstawie klauzul standardowych UE, wiążących reguł korporacyjnych lub oprze transfer na wyjątkach związanych ze zgodą, zawarciem lub realizacją umowy, określeniu, wykonaniu lub egzekwowaniu roszczeń prawnych, wyższych interesach publicznych lub ujawni dane w celu ochrony integralności tych osób. Można uzyskać kopię gwarancji umownych lub informacje o tym, skąd można uzyskać takie kopie, od osoby kontaktowej podanej w sekcji „Jakie są prawa użytkowników?”” poniżej. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do redagowania takich kopii w celu ochrony danych lub ze względu na dyskrecję.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak firma Sulzer uzna to za niezbędne lub uzasadnione w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, umowy, zgody użytkownika, uzasadnionego interesu lub przez czas niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Firma Sulzer usuwa dane osobowe użytkownika, gdy już nie są potrzebne lub gdy użytkownik usunie lub poprosi firmę Sulzer o usunięcie jego konta użytkownika, jak i w każdym przypadku po zakończeniu maksymalnego okresu przechowywania określonego przez prawo.

Użytkownik ma prawo do dochodzenia swoich praw do ochrony danych i uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, do poprawiania, uzupełniania lub sprzeciwiania się przetwarzaniu jego danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych. W przypadku gdy dane osobowe użytkownika nie są niezbędne do spełnienia wymogów umownych lub prawnych, firma Sulzer w każdej chwili usunie je na żądanie. Dane kontaktowe firmy Sulzer można znaleźć w sekcji „Jakie są prawa użytkowników?”” poniżej. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do elektronicznej korespondencji z użytkownikiem na ten temat (zwłaszcza pocztą e-mail) i do przetwarzania danych komunikacyjnych w swoich systemach informatycznych.

Pliki cookie specyficzne dla stron internetowych firmy Sulzer

Strony internetowe firmy Sulzer używają plików cookie „tej samej firmy” (pliki cookie umieszczane przez strony internetowe firmy Sulzer) i plików cookie „innych firm” (pliki cookie umieszczane przez witryny innych firm), które obsługują strony internetowe firmy Sulzer, np. Google, do anonimowej analizy sieci, statystyk użytkowania, analizy doświadczeń użytkownika Sitecore w celu identyfikacji wzorców i trendów na witrynie firmy Sulzer, wzorców wykorzystania Salesforce Sales Cloud i Salesforce Pardot do celów generowania potencjalnych klientów i automatyzacji marketingu, jak również reklam Google i remarketingu Google.

Obejmuje to polecającego, datę i godzinę wizyty użytkownika na stronach internetowych firmy Sulzer, adres IP użytkownika, informacje o kraju i języku, informacje o urządzeniu (na przykład model, system operacyjny, wersja przeglądarki i port wyświetlania), informacje o sieci (takie jak operator), pliki cookie sesji (pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie), pobierane przez użytkownika pliki, oglądane materiały wideo, słowa kluczowe używane podczas wyszukiwania, typ przeglądarki użytkownika oraz urządzenie używane do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej, jak i informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych firmy Sulzer (razem „pliki dziennika”).

Remarketing

Używamy remarketingu do reklam online za pomocą reklam tekstowych, graficznych lub e-maili. Remarketing pozwala nam dotrzeć do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili którąś ze stron Sulzer'a lub wydarzenia online i pokazywać im odpowiednie reklamy, gdy odwiedzają inne strony. Możemy kontaktować się z użytkownikami, aby powiedzieć im więcej o produktach i usługach Sulzer'a dla celów sprzedaży i marketingu.  Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam opartych na wcześniejszych wizytach użytkownika na stronach Sulzer'a. W związku z tym, podczas odwiedzania stron Sulzer'a ustawiane są pliki cookie dostawców reklam stron trzecich. Odwiedzając strony Sulzer'a potwierdzają Państwo, że odpowiedni dostawca zewnętrzny, taki jak Google, przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, np. za Państwa zgodą.

Jakie są prawa użytkowników?

W przypadku wyrażenia przez użytkownika aktywnej zgody na przetwarzanie plików cookie ma on prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę na przetwarzanie w przyszłości.

W razie pytań lub zastrzeżeń dotyczących tej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie lub przetwarzania danych osobowych przez firmę Sulzer należy przesłać je na poniższy adres e-mail: webmaster [at] sulzer.com lub do globalnego specjalisty ds. prywatności danych w firmie Sulzer.

Sulzer Global Data Privacy Officer
Sulzer Management Ltd.
privacy [at] sulzer.com
Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Szwajcaria

Można także skorzystać z adresu webmaster [at] sulzer.com w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystania z prawa dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Sulzer, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika (na przyszłość), do skorygowania ich lub wykasowania. Użytkownik ma także prawo do przeniesienia danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone, użytkownik musi się odpowiednio zidentyfikować (np. przez kopię dowodu tożsamości). W przypadku elektronicznej reklamy bezpośredniej użytkownik dysponuje również metodą łatwej rezygnacji z otrzymywania dalszych materiałów marketingowych, a także może skorzystać z poniższego adresu e-mail w celu usunięcia swojego adresu z listy stworzonej na potrzeby elektronicznego marketingu bezpośredniego: webmaster [at] sulzer.com.

Zmiany w niniejszej polityce

Ta polityka dotycząca prywatności obowiązuje od 11 marca 2020 r. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania lub zawieszania tej polityki dotyczącej prywatności w każdej chwili. Zmieniona, skorygowana lub zawieszona polityka dotycząca prywatności będzie zamieszczona na tej stronie.

Skontaktuj się z nami