Bruksvilkår

 1. Innholdet på dette nettstedet www.sulzer.com («Sulzer-nettstedet») er for deg og driftes av Sulzer Management Ltd., et sveitsisk selskap med sin registrerte adresse på Neuwiesenstrasse 15, CH-8401 Winterthur, Sveits («Sulzer»). Forespørsler via e-post kan sendes til webmaster [at] sulzer.com.
 2. Ved å bruke Sulzer-nettstedet og/eller bruke verktøy og/eller apper som er tilgjengelig gjennom Sulzer-nettstedet, erkjenner du («Brukeren») at disse vilkårene for bruk gjelder, og at tilgang gis til brukeren under forutsetning av at alle bestemmelsene i disse vilkårene for bruk overholdes og godkjennes av brukeren.
 3. Sulzer-nettstedet tilbyr generell informasjon om selskapet, produktene og tjenestene våre. Den er kun ment som en veiledning, og erstatter ikke profesjonell rådgivning og uavhengig, saksspesifikk verifisering av fakta før beslutninger tas. Sulzer-nettstedet gir tilgang til lukkede brukergrupper som gir brukerspesifikk informasjon, og der det er aktuelt er disse lukkede brukergruppene underlagt ytterligere bruksvilkår.
 4. All informasjon og innhold (inkludert, men ikke begrenset til anbefalinger, råd, beregninger, spesifikasjoner, datablader, konfigurasjoner, markedsføringsmateriell, brosjyrer, håndbøker, finansiell informasjon, aksjeverdi, videoer og bilder) publisert på Sulzer-nettstedet, inkludert eventuell programvare eller apper, og eventuelle resultater eller annen produksjon som genereres via en slik programvare eller apper, leveres «som det er» og «når det er tilgjengelig», og alle resultater eller andre utdata som genereres gjennom slike programmer eller apper, leveres «som de er» og «når de er tilgjengelige», uten noen form for garanti eller garanti av noen form for tredjeparts rettigheter. Bruk av Sulzer-nettstedet, samt informasjon og innhold, er på brukerens egen risiko. All informasjon og innhold i dette dokumentet kan endres eller slettes av Sulzer når som helst, uten varsel. Brukeren skal ikke stole på tilgjengeligheten til Sulzer-nettstedet eller noen del av den.
 5. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, skal Sulzer og dets tilknyttede selskaper ikke være ansvarlig for tap eller skade av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap av bruk, tap av data eller informasjon, eller noen direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader) som brukeren eller andre parter har hatt i forbindelse med eller som følge av bruk av eller tilgang til Sulzer’-nettstedet, eller informasjon eller innhold som finnes i dette dokumentet, uavhengig av saklige grunnlag eller rettslig grunnlag for slikt tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til kontrakt, erstatningsansvar utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), skadesløsholdelse, garanti, objektivt ansvar eller annet.
 6. Sulzer garanterer ikke at Sulzer-nettstedet fungerer feilfritt, og påtar seg intet ansvar for innblanding med brukerens IT-system gjennom virus, hackere eller skadelig programvare av noe slag.
 7. Alt innhold (inkludert, men ikke begrenset til design, tekst, grafikk, bilder, bilder, logoer, ikoner, programvare, apper osv.), samt alle varemerker og produktnavn på Sulzer-nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og/eller andre immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter, og alle slike rettigheter forblir reservert. Sulzer-nettstedet’s individuelle elementer er den eksklusive eiendommen til Sulzer og dets tilknyttede selskaper. Med mindre det er uttrykkelig og skriftlig godkjent av Sulzer, kan merkene og innholdet på Sulzer-nettstedet bare brukes til brukeren’s egne, interne dokumentasjonshensyn angående Sulzer, dets produkter og tjenester — og kun med opphavsrettsmerkingene som er intakte. Ved å lagre eller reprodusere programvare eller andre data fra Sulzer-nettstedet, anses de respektive vilkårene og betingelsene som godtatt.
  Fullstendig (eller delvis) replikering, overføring (elektronisk eller på annen måte), modifisering, kobling eller bruk av Sulzer-nettstedet er kun tillatt med uttrykt skriftlig autorisasjon fra Sulzer.

  Videre er det forbudt å bruke verktøy (f.eks. Spider, Crawler og andre automatiske verktøy) som er utformet for systematisk å kopiere, reprodusere, kringkaste eller på annen måte overføre Sulzers webinnhold. Sulzer forbeholder seg uttrykkelig retten til å handle mot de ansvarlige partene, nemlig å kreve erstatning for skader.
 8. Sulzer-nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder og andre ressurser til tredjeparter, som ligger utenfor Sulzers kontroll. Sulzer påtar seg intet ansvar for egnetheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, tilstrekkeligheten, lovligheten eller på annen måte for innholdet på slike nettsteder eller for tilbud og tjenester deri. Bruken av slike nettsteder og ressurser er Brukerens egen risiko.
 9. Behandlingen av personopplysningene du sender inn og som vi innhenter, og prosedyrene vi søker om å analysere bruken av Sulzer-nettstedet, beskrives nærmere i den separate personvernerklæringen som du får tilgang til ved å bruke følgende lenke: Retningslinjer for personvern
 10. Enhver bruk av Sulzer-nettstedet skal være underlagt sveitsiske lover. Det eksklusive stedet for jurisdiksjon i forbindelse med enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med Sulzer-nettstedet skal være Winterthur, Sveits.
Kontakt oss